ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN STALLING EN OPSLAG GELEGEN AAN DE NOORDDAMMERWEG 78 TE AMSTELVEEN (ver. 0709.01)
Deze algemene voorwaarden maken deel uit de “algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte / bedrijfsruimte”, vastgesteld in juli 2003 en gedeponeerd op 11 juli 2003 bij de griffie van de rechtbank te ’s-Gravenhage en aldaar ingeschreven onder nummer 03-54.

 

HUURPERIODE

Na het verstrijken van de huurperiode wordt de huurovereenkomst geacht telkens voor een zelfde periode te zijn verlengd behoudens opzegging, door een van beide partijen voor de eerste van de maand bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst of deurwaardersexploot, zoals vermeld bij de opzegtermijn in de overeenkomst.

 

HUURPRIJS

De huurprijs geldt per maand en dient altijd voor de eerste van de maand in het bezit te zijn van de verhuurder. Kortingen voor langere periodes gelden alleen als aan deze voorwaarde wordt voldaan per volledige periode.

 

WAARBORGSOMMEN

Huurder zal bij ondertekening van deze overeenkomst een waarborgsom ter hoogte van in het contract beschreven aantal maanden huur in handen van verhuurder stellen. De hier bedoelde waarborgsom zal strekken ter verrekening met alle schaden, kosten en intresten, waarvan huurder op grond van het in deze overeenkomst bepaalde gehouden mocht zijn. De waarborgsom zal in geen geval door huurder kunnen worden verrekend met achterstallige huur termijnen. Over de waarborgsommen wordt geen rente vergoed.

 

VERANDERINGEN

Er mogen in het gehuurde geen veranderingen worden aangebracht.

Het is ten strengste verboden voorwerpen in welke hoedanigheid dan ook te bevestigen aan wanden, vloeren en/of plafonds.

 

BESTEMMING

Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als stalling en opslag, voor het stallen van voertuigen en het opslaan van reguliere goederen, niet zijnde gevaarlijke stoffen en/of goederen die aan vergunningen/Hinderwet zijn onderworpen. Huurder is verplicht, de activiteiten in de gehuurde ruimte zodanig uit te oefenen, dat niet in strijd word gehandeld met enige wet, verordening of ander overheidsvoorschrift en dat geen gevaar ontstaat, dat enige overheidsvergunning zal of kan worden ingetrokken. Het is verboden materiaal van welke aard dan ook buiten te plaatsen.

 

TOEGANGSHEK

Het hek dient altijd gesloten te zijn, bij storing dient dit altijd direct gemeld te worden aan de verhuurder.

 

PARKEREN

Het parkeren op het terrein is uitsluitend toegestaan tijdens aanwezigheid van de huurder en/of personeel en dient zodanig te geschieden, dat anderen daar geen hinder van zullen en/of kunnen ondervinden. De oprit dient ten alle tijden vrij te blijven en op ons terrein mag er uitsluitend maximaal stapvoets gereden te worden.

 

GEBRUIK

Huurder is verplicht de gehuurde ruimte zowel binnen als ook buiten vrij te houden van afval. Huurder is verplicht verhuurder toegang te verlenen om controle en / of onderhoud in de gehuurde ruimte te verrichten alsmede om te kunnen voldoen aan een inspectie verzoek door een gemeenteambtenaar op een door de verhuurder te bepalen datum en tijd eerstens in overleg met huurder. Hiervoor blijft een sleutel in beheer van verhuurder.

 

ALGEMEEN

Het is huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren, de exploitatie van de activiteiten in het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of te laten en/of enig onderdeel van het gehuurde als onderpand of zekerheid jegens derden te verbinden of op andere wijze over te laten beschikken.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Voor rekening van huurder komen alle kosten van eventueel door huurder, personeel en/of bezoeker aan het gehuurde toegebrachte schade. Huurder is verplicht een genoegzame WA-verzekering tegen schade te sluiten en door regelmatige premiebetaling in stand te houden. De huurder is ermee bekend en stemt er uitdrukkelijk mee in dat verhuurder in geen enkel opzicht aansprakelijk is voor welke schade dan ook welke zich hoegenaamd ook voordoet. Voorts vrijwaart de huurder uitdrukkelijk tegen aanspraken die derden jegens verhuurder geldend zouden kunnen maken.

 

TEKORTKOMING

Indien huurder enige bepaling van deze overeenkomst ondanks aanmaning bij aangetekend schrijven niet nakomt, is verhuurder naar zijn keuze bevoegd:

A. Het tussentijds met onmiddellijke ingang ontbinding van de huurovereenkomst, dan wel de verlengde huurovereenkomst te vorderen.

B. Het van de huurder nakoming, voor zoveel mogelijk, te vorderen, alsmede een boete van € 450,-- ter zake van iedere overtreding en voor iedere dag gedurende welke zodanige overtreding voorduurt, met dien verstande, dat indien de door de verhuurder geleden schade groter is dan het bedrag van de totale boete, de verhuurder bevoegd is in plaats van de boeten volledige schade vergoeding van de huurder te vorderen.

C. Het overgaan tot onmiddellijk ontruiming van het gehuurde waarbij waardevolle spullen maximaal 2 maanden door verhuurder op kosten van huurder zullen worden bewaard.

D. Een combinatie van A t/m C.

 

In afwijking van al het in deze overeenkomst bepaalde is verhuurder bevoegd, tussentijds ontbinding van de huurovereenkomst, wegens wanprestatie te vorderen, indien:

a. de huurder overlijdt, instaat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, indien beslag wordt gelegd op een aanmerkelijk deel van zijn vermogen;

b. indien de huurder onder curatele wordt gesteld of in een psychiatrische inrichting wordt opgenomen;

c. de huurder het in het gehuurde uitgeoefende bedrijf geheel of grotendeels staakt.

 

HUURAANPASSING

De verhuurder is gerechtigd om de huurprijs steeds te wijzigen, doch niet eerder dan 12 maanden na het sluiten van de huurovereenkomst indien de huurder een consument of een daarmee gelijk te stellen persoon is ex artikel 6:235, 236, 237 BW. Ten aanzien van wettelijke prijsbepalende factoren is de verhuurder steeds gerechtigd om de prijs te wijzigen.

 

 

Amstelveen, 1 juli 2009.

(ver. 0709.01)