Algemene Voorwaarden CaravanStallingAmstelveen

 

 

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Caravan Stalling Amstelveen, hierna te noemen CSA, als verhuurder van de stallingruimte optreedt.

1.2 Klant is een ieder die enig object (zoals caravan, camper, vouwwagen, trailer, aanhangwagen, auto, boot, ski-box, hardtop, etc) stalt bij CSA alsmede diens metgezellen of genodigden.

1.3 Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

1.4 De stallingovereenkomst tussen CSA en klant komt tot stand bij het tekenen van de huurovereenkomst door klant, waarbij klant heeft verklaard een exemplaar van de voorwaarden te hebben ontvangen en waarbij hij heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan.

1.5 De stallingovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voorafgaand aan het einde van de overeengekomen stallingperiode.

1.6 Plaats

i. Vanaf de ingangsdatum van de huur worden alle mededelingen van de verhuurder aan huurder in verband met de uitvoering van dit huurcontract, gericht aan het (mail)adres zoals vermeld op het huurcontract.

ii. Huurder verplicht zich in geval hij daadwerkelijk niet meer op betreffende adres actief/woonachtig is (of wijziging van het mailadres), CSA daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van zijn/haar correcte (mail)adres gegevens.

1.7 De overeenkomst kan per direct komen te vervallen indien CSA in opdracht van de overheid of anderszins zijn activiteiten dient te staken.

 

2. Stallingtermijn en openingstijden

2.1 De stallingstermijn loopt vanaf de eerste dag van de kalendermaand waarin het object is gebracht.

2.2 Een afwijkende periode kan in overleg met CSA worden overeengekomen.

2.3 Behoudens een tijdige opzegging, wordt de stallingstermijn voortdurend verlengd met een zelfde periode zoals deze is aangegaan.

2.4 De stalling is als volgt geopend:

i. Hoogseizoen: periode van 1 april t/m 31 oktober, maandag, dinsdag en vrijdag van 19:00 tot 20:00 en zaterdag van 10:00 tot 12:00. Op feestdagen gesloten.

ii. Laagseizoen: (Winterperiode) Periode van 1 november t/m 31 maart in principe GESLOTEN, alleen op afspraak is stalling geopend. Afspraken dienen minimaal 1 week tevoren worden aangekondigd.

 

3. Geboden en verboden

3.1 Bij gesloten toegangshek is het voor klant niet toegestaan het terrein anders dan het voorterrein, grenzend aan de openbare weg, te betreden. Klant kan haar aanwezigheid kenbaar maken door het luiden van de buitenbel.

3.2 Bij geopend toegangshek dient de klant zich eerstens te melden bij de beheerder van CSA.

3.3 Indien het object ter stalling aangeboden wordt voor de binnenstalling, dient de klant deze af te leveren op de daarvoor bestemde parkeerterreinen.

3.4 Indien het object ter stalling aangeboden wordt voor de buitenstalling, Dient de klant deze te plaatsen op aanwijzing van de beheerder van CSA.

3.5 voor de binnenstalling CSA zorgt voor het stallen van objecten. Het is daarom van belang dat klant geen sloten op de koppeling plaatst. CSA houdt rekening met de eventuele stabilisatorkoppeling.

3.6 Indien de klant het object wenst op te halen uit de stalling dan kan dat tijdens de openingstijden ongelimiteerd. Buiten deze openingstijden kan CSA maximaal drie keer per jaar gratis het object klaarzetten op het voorterrein. Dit klaarzetten doet CSA tijdens de openingstijden. Klant dient derhalve een verzoek daartoe minimaal drie dagen tevoren aan te geven bij CSA. Klant dient hierbij duidelijk (achter)naam, merk, stallingnummer en dag van ophalen op te geven. Het verplaatsen van objecten naar het voorterrein doet CSA enkel op risico van de klant. In de winterperiode (zie daarvoor de openingstijden) dient klant minimaal 1 week tevoren aan te geven haar object uit de stalling te willen hebben. Ook deze actie valt onder de regeling van drie maal per jaar.

3.7 Het is de klant niet toegestaan de stallingplaats aan derden al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.

3.8 Zonder uitdrukkelijke toestemming van CSA, mag de stallingruimte niet worden gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het gestalde object. Ook het schoonmaken of wassen van de buitenkant is niet toegestaan. Bij het negeren van deze voorwaarden kan en zal een eventuele boete aan CSA van overheden/brandweer/milieudienst of anderszins worden verhaald op de overtreder.

3.9 Klant dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het object te verwijderen alvorens deze in de stalling wordt geplaatst.

3.10 Brandstoftanks van auto’s, waaronder inbegrepen LPG-tanks, mogen maximaal voor de helft gevuld zijn op het moment dat de auto in de stalling wordt geplaatst.

3.11 Het is de klant niet toegestaan het object immobiel te maken.

3.12 Het is verboden om in de stallingruimte te roken.

3.13 Het is de klant verboden zich buiten de openingstijden in de stallingruimte te bevinden.

3.14 Klant moet zelf zorg dragen dat het gestalde object voldoende winterklaar is. Te denken valt aan lege boilers en voldoende antivries in auto’s, campers etc., aangezien de stallingruimte niet wordt verwarmd.

 

4. Aansprakelijkheid & verzekering

4.1 Klant is verplicht het ter stalling aangeboden object WA en Casco te verzekeren.

4.2 Klant is aansprakelijk voor alle schade door toedoen of nalatigheid van zichzelf, gezinsleden, personeelsleden of gasten.

4.3 Het betreden van de stallingruimte of de parkeerterreinen geschiedt volledig op eigen risico.

4.4 Objecten die o.v.v. klant buiten de stallingruimte zijn gebracht om te worden opgehaald, staan daar voor eigen risico van klant.

4.5 CSA is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een gestald object indien te wijten is aan grove schuld van CSA of personen in dienst van CSA, of door hem aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden.

 

5. Betalingen

5.1 Binnen 2 weken na aanvang van de stallings periode dient de verschuldigde hoofdsom door CSA te zijn ontvangen. Betaling kan geschieden op de volgende wijzen: contant of via overschrijven op rekeningnummer NL07.ABNA.046.28.25.361 t.n.v. P. Schram ABNAMRO Amstelveen o.v.v. objectnummer en periode.

5.2 CSA heeft het recht om, na het verlopen van een afgesproken termijn, de huur aan te passen. Klant heeft een volle maand bedenktijd om deze verhoging al dan niet te accepteren. Na verloop van die bedenktijd wordt het nieuwe termijnbedrag bindend.

5.3 Indien CSA geen verhoging kenbaar maakt dient klant hetzelfde bedrag uit eigener beweging zelf te doen overschrijven op rekening van CSA.

5.4 Indien klant niet tijdig betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft CSA zonder enige ingebrekestelling het recht de klant voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 5% vanaf de vervaldatum in rekening te brengen.

5.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zullen door CSA op de klant worden verhaald.

5.6 CSA heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigd geheel door klant is voldaan. CSA heeft dan het recht het object naar eigen inzicht in beheer te houden, of te doen houden, ongeacht de overeengekomen privileges. Klant blijft echter gehouden aan de betaling aan CSA overeenkomstig de getekende overeenkomst.

5.7 Na het verlopen van één volledig onbetaalde termijn is CSA gerechtigd het object van klant te verkopen of af te –laten- voeren. De eventuele opbrengst komt eerstens, minus de gemaakte verkoop kosten, ten goede aan de achterstallige betalingen. Als er nog een tekort overblijft blijft klant onverkort verantwoordelijk voor de vereffening daarvan. Negatieve verkoop opbrengsten zullen tevens op klant worden verhaald. In geval van een overschot kan klant dat overschot tot een jaar na de verkoop van het betreffende object –doen- opeisen.

5.8 Restitutie van huur is niet mogelijk. De huur van de stallingsplaats is overdraagbaar wanneer de klant zijn object tijdens de stallings periode verkoopt, na verkregen goedkeuring van CSA. CSA zal voor deze transactie extra administratiekosten in rekening brengen. De nieuwe eigenaar is alsdan gehouden aan dezelfde voorwaarden als de oude eigenaar.

5.9 Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleinere, leidt dit niet tot een recht op –gedeeltelijke- terugbetaling van huur. Klant dient dit wel door te geven aan de administratie van CSA. De opvolgende periode zal dan wel de aangepaste prijs in rekening worden gebracht.

 

6. Geschillen

6.1 Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

6.2 Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.